Karapatan ng kababaihan at kalalakihan ay pantay

Ngunit, kung sila ay pagbabawalan mula sa pagbutas, silang lahat ay magiging ligtas. Sa ibang mga lipunan ang mga babae ay nabuhay sa pagmamaltrato, pagmamalupit at walang katarungan at ipinagkait ang kaukulang karapatan bilang tao.

Pakapantay-pantay ng mga kasarian

Ang ibig sabihin ang tao ay hindi malaya at nagsasarili sa kanyang mga gawa o kaya naman ay walang pananagutan sa kanyang mga gawain? Ipinaglaban ng kababaihan ang pagkapantay-pantay ng maraming taon bago naipasa ang Norwegian Gender Equality Act.

Ano ang pinakamabuting pamamaraan na makakatulong at makapangangalaga sa Dangal, Puri, at Katayuan ng babae? Ang mga banal na ipinahayag na prinsipyo at batas ay nagtuturo at mahigpit na nagtatagubilin sa pagsamba lamang sa Isang Diyos Allahpagkapantay-pantay at dakilang moralidad o kabutihang-asal.

Marami sa Karapatan ng kababaihan at kalalakihan ay pantay ang nagsimulang magtrabaho sa mga serbisyong telegrama at mga switchboard ng telepono. Ang lipunang ito ay ibang-iba kaysa sa Europa at Amerika. Kapwa batay sa makabagong teknolohiya ang mga trabahong ito.

Karamihan sa kanila ay mga bata at dalaga. Ang pagsusuri ng maigi sa mga panawagang ipinalaganap ng mga kilusang pagpapalaya ng mga kabababihan ay ipinakita na ang mga ito ay umiikot sa tatlong elemento: Ipagbawal ang pagsasama ng babae at lalaki sa mga paaralan.

Si Ginoong Schopenhauer, isang kilalang Pilosopong Aleman ay nagsabi: Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkol din sa pakikibahagi sa mga tungkulin, kapwa sa pamilya at sa lipunan. Maaari bang maging malaya ang sinuman mula sa mga likas na hangganan at sa mga pagbabawal na alinsunod sa batas?

Higpitan ang kalayaan ng mga babae, o dili kaya ay magbalik sa tradisyong Purdah pananamit ng ayon sa Islamikong Kaayusan. Samantalang ang isa namang pangkat ay nasa ibabang parte bilang kanilang nakuhang bahagi.

Ang batas ay mahalaga para sa kapwa kasarian, kahit na ang posisyon ng kababaihan ang mas may pagtutuon. Ang Arabo-Islamikong lipunan ay may sariling tradisyon na nagtatakda ng mga pagbabawal at hangganan sa mga babae, paggalang at pagsunod sa mga magulang.

Layunin nito ang tiyakin na ang mga kalalakihan at kababaihan ay tinuturing ng pantay-pantay. Ang mga working class manggagawa ay matagal nang nagtatrabaho sa mga pagawaan. Ang maling kalayaan na aming ipinagkaloob sa aming mga anak na babae ay siyang nagtulak o nagbaling sa kanila sa bawal na gamot, krimen at pagtitinda ng katawan prostitution.

Mahahalagang taon sa kasaysayan ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa Norway Nakamit ng mga kababaihan ang karapatan na bumoto sa mga halalan sa lokal na kinauukulan Unang babaeng deputy minister sa Storting Anna Rogstad Nakamit ng kababaihana ng karapatan na bumoto halintulad sa mga kalalakihan.

Ang kalayaan samakatuwid ay may mga itinakdang hangganan na kung umaalinsunod sa anumang batas, panuntunan o regulasyong itinakda, na kung ito ay lumampas sa hangganan, hahantong sa di kanais-nais na gawain na mapapansin ng lahat na ito ay masagwa, mahalay, hindi sibilisado at napakasama.

Kung sakaling sila ay mga alipin, ang tanong ay magiging kanino? Nanaig ang pagkakaroon ng patas na pamana ang mga kababaihan nongat nanaig ang mga kababaihang hindi kasal na maturing bilang independent adult nasa gulang at di umaaasa noong Samakatuwid, ang pagbabawal na ipinataw ng Islamikong lipunan ay legal at nakakabuti.

Ano ang iyong nakikita sa Norway na nagpapakita na ang Norway ay may pantay-pantay na lipunan? Ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian ay nangangahulugan na ang mga kalalakihan at kababaihan ay may parehong mga karapatan at pananagutan, at ang lahat ay may magkakatulad na pagkakataon sa lipunan.

Ito ba ay pagmamaliit ba sa kanyang katayuan o pagpaparangal? Ang lipunang ito ay dapat magpatuloy na pangalagaan ang kanilang tradisyon na nagbabawal sa kanilang kalalakihan at kababaihan sa isang itinakda at makatuwirang hangganan.

Sa kabilang banda, ang batas ng Islam ay sinusugan ang karapatan ng mga babae sa paraang magaang maunawaan at bilang pantay na pamamalakad at ubligasyon. Ang mga miyembro nito ay kapwa mga babae at lalaki. Marami sa mga bagong trabaho ng kababaihan ay nangangailangan ng pagsasanay. Sa kadahilanang ito ipinapatupad ng batas ng Islam sa mga babae na maging disente sa pagdadamit kung lumalabas sa pamamahay, at ipinagbabawal ang pakikipagbiruan at pakikihalubilo at kahit na anong uri ng pagdadaiti sa mga lalaki.

Ako ay matatag na nagpapayo sa inyo na kayo ay mahigpit na sumunod sa inyong tradisyon at alituntunin ng kagandahang-asal moral. Ito ay walang katiyakan at walang katotohanan dahil ang tunay na kalayaan ay hindi mangyayari, kahit pa sila ay mga lalaki o mga babae.

Ang Panawagan para sa Karapatan ng mga Kababaihan

Ipagbawal ang pagsasama sa paaralan ng mga babae at lalaki, sapagkat kami sa Amerika ay nagdusa mula rito.Ang Norwegian Gender Equality Act (Batas sa Pagkakapantay-pantay Ng Mga Kasarian ng Norway) ay ipinasa noong Layunin nito ang tiyakin na ang mga kalalakihan at kababaihan ay tinuturing ng pantay-pantay.

Ang batas ay mahalaga para sa kapwa kasarian, kahit na ang posisyon ng kababaihan ang mas may pagtutuon. napapatunayan ng mga kababaihan na sila ay may pantay na karapatan at kagalingan sa mga kalalakihan at may malaking maiaambag sa pagbubuo ng.

Karapatan ng babae at lalaki ay pantay lamang Ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian ay nangangahulugan na ang mga kalalakihan at kababaihan ay may parehong mga karapatan at pananagutan, at ang lahat ay. kababaihan, may-asawa man o wala ay may pantay na karapatan sa mga kalalakihan tungkol sa pang-ekonomiya at panglipunang kabuhayan.

Makikita sa pp. 30–34 (Mga Karagdagan) ang kopya ng Resolusyon Bilang. Chapter I. Panimula Tayong lahat ay isinilang nang may pantay-pantay na karapatan. Ang karapatang ito ay ang kalayaan na iginagawad sa mga kababaihan sa kahit anong edad. Noon ang mga babae ay nananatili lamang sa bahay at hindi pinag-aaral dahil naniniwala silang ang babae ay para lamang sa bahay 4/4(9).

Ang pagsusuri ng maigi sa mga panawagang ipinalaganap ng mga kilusang pagpapalaya ng mga kabababihan ay ipinakita na ang mga ito ay umiikot sa tatlong elemento: ‘Pagpapalaya sa mga Kababaihan; ‘Pantay na Karapatan sa mga Kalalakihan’ at ang ‘Karapatan ng mga Babae’.

Download
Karapatan ng kababaihan at kalalakihan ay pantay
Rated 3/5 based on 77 review